Wybierz paliwo do kotła
AktualnościPozniżej prezentujemy wyniki przetargu:

Zakup spawarek:

/materialy/_upload/Spawarki_rozstrzygniecie.pdf


 
Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt poinformować Państwa, że w dniu 24.11.br. podczas obchodów 10-lecia istnienia Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości nasza firma została wyróżniona i zdobyła nagrodę FIRMY INNOWACYJNEJ. Zaszczytny tytul został przyznany firmie PROTECH Sp. z o.o. za prężne działanie oraz rozwój. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków unijnych na innowacyjne rozwiązania. Nasza firma prowadzi też szeroką działalność badawczą, współpracując z najlepszymi jednostkami naukowymi z Małopolski. Inwestuje też przy tym w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wyposażenie parku maszynowego w najnowocześniejsze urządzenia. Dotychczas udało się nam zrealizować z udziałem dofinanswania z MCP w obecnej perspektywie finansowej aż sześć projektów o wartości ponad 12 mln zł. Dzięki temu wprowadziliśmy na rynek 11 nowych produktów i usług oraz zapewniliśmy nowe miejsca pracy dla wielu mieszkańców Małopolski. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma Protech do tej pory otrzymała wsparcie na cztery projekty, w tym na rozwój badań przemysłowych i prace rozwojowe, rozwój innowacji, specjalistyczne doradztwo czy wcielenie w życie kolejnych prac badawczych.
Nasza firma realizuje obecnie największy projekt dofinansowany ze środków RPO na inwestycje związane z produkcją urządzeń niezbędnych do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu to 6,3 mln zł, a wartość dofinansowania to ponad 2 mln zł.

                                
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Cele projektu
1. Pozyskanie, w formie raportu i prezentacji, odpowiednio opracowanych danych i informacji dotyczących aktualnej struktury organizacyjnej oraz rekomendacji dotyczących zmian optymalizujących jej funkcjonowanie
2. Wspólne wypracowanie przez zarząd i doradców projektu zmienionej struktury organizacyjnej, odpowiadającej na nowe wyzwania stojące przed firma. Projekt ten będzie się składał z dwóch dokumentów:
a. schematu organizacyjnego, wskazującego na wzajemne zależności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich etatyzację
b. regulaminu organizacyjnego, określającego obowiązki, odpowiedzialność i decyzyjność poszczególnych członków zarządu i kierownictwa firmy
3. Opracowanie planu wdrożenia zmian, będącego „mapą drogową” działań wdrożeniowych, które będą niewątpliwie wyzwaniem z uwagi na ich związek z koniecznością reorientacji postaw i zachowań co najmniej części pracowników
4. Przekazanie przez doradców zarządowi i kierownictwu firmy know-how w zakresie diagnozowania
i przekształcania struktur organizacyjnych
 
Planowane efekty
Zmiany w strukturze, wdrożone dzięki usłudze doradczej pozwolą na:
•wzrost efektywności kosztowej dzięki:
•lepszej organizacji pracy
•dopasowaniu etatyzacji komórek organizacyjnych do ich zadań
•lepszemu, szybszemu przepływowi informacji
• skuteczniejszą realizacje celów strategicznych, w tym zwłaszcza kształtowanie zespołu menedżerów i
pracowników
•polepszenie działania systemu rachunkowości zarządczej, a docelowo wprowadzenie pełnego kontrolingu
•zwiększenie poziomu motywacji pracowników, miedzy innymi dzięki jasnym zasadom podziału obowiązków i
odpowiedzialności
 
Wartość projektu:  24 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 18 000,00 PLN
 
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Bonu na innowacje w ramach działania 1.2.3.
Cele projektu: przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, których celem jest poszerzenie know-how firmy w zakresie wprowadzenia innowacyjnej technologii spawania hybrydowego elementów kotłów retortowych. W wyniku realizacji projektu firma wdroży do produkcji nową innowacyjną technologię spawania a także zwiększy swoje możliwości technologiczne w zakresie produkcji nowych produktów. Planowana do wdrożenia technologia pozwoli również na znaczącą optymalizację zużycia surowców, urządzeń i czasu pracy.  
Planowane efekty: opracowanie innowacyjnej technologii spawania hybrydowego (laser + MAG) elementów kotłów retortowych oraz wykonanie analizy technicznej i prawnej w zakresie potencjalnego zgłoszenia patentowanego przedmiotu badań.
Wartość projektu:  120 540,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 88 200,00 PLN


                                           

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Projektu badawczo - rozwojowego przedsiębiorstw w ramach działania 1.2.1.
Cele projektu: Projekt dotyczy realizacji prac badawczo – rozwojowych ukierunkowanych na wdrożenie do produkcji firmy PROTECH innowacji produktowej, w postaci Polowej Brykieciarki Zwijającej. Celem głównym projektu jest przeprowadzenie prac badawczych w zakresie konstrukcji urządzenia i doprowadzenie jej do IX poziomu gotowości technologicznej, czyli poziomu pozwalającego na jej wdrożenie do produkcji i sprzedaży. Produkt, który będzie efektem pracy tej maszyny to wysoko zagęszczony brykiet opałowy tworzony bezpośrednio na polu z niepociętej słomy zbóż. Produkt będący przedmiotem prac badawczych charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem ekonomicznym, ekologicznym i funkcjonalnym. Wraz z linią kotłów grzewczych firmy Protech do efektywnego spalania produkowanych przez tę maszynę brykietów – całość rozwiązania to innowacyjna w skali świata kompletna technologia zbioru i efektywnego spalania słomy.
 
Planowane efekty: wdrożenie do produkcji i sprzedaży zmodernizowanej maszyny polowej służącej brykietowani słomy bezpośrednio na polu
Wartość projektu:  2 045 356,17 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 131 081,51 PLN
                                                 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach dotacji dla MŚP w ramach działania 3.4.4.
Cele projektu: Celem projektu jest rozwój działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji nowych typów kotłów grzewczych na biomasę o najwyższej klasie energetycznej (najmniej szkodliwych dla środowiska). W ramach projektu zakupione zostaną innowacyjne maszyny produkcyjne, które zagwarantują najwyższą jakość wykonania, również bardzo innowacyjnego produktu.
Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie wprowadzenie do produkcji nowych typów kotłów grzewczych na biomasę o najwyższej klasie energetycznej V
Wartość projektu: 6 275 693,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 040 876,00 PLN
                            
                                                                          
Z przyjemnością informujemy, że realizujemy projekty współfinansowane w ramach programów MRPO 2007-2013:
 
 
1. „Komercjalizacja prac B+R prowadzących do wdrożenia nowych technologii, produktów wykorzystujących paliwa odnawialne w firmie Protech sp. z o.o." - Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Działanie 2.2.B


2."Podniesienie konkurencyjności firmy Protech Sp z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych typoszeregów kotłów grzewczych klasy V"
 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
 
 
 
 
 


Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
 
 
Z przyjemnością informujemy, że realizujemy projekty współfinansowane w ramach programów Innowacyjnej Gospodarki:
 
1. „Urządzenie do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika” w programie Pilotaż Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

2. „Zgłoszenie patentu na rynkach zagranicznych dla urządzenia do wytwarzania zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych” w programie 5.4.1  Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności patentowej oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
 
3.  „Wdrożenie  technologii informatycznych do współpracy z partnerami produkcyjnymi i handlowymi firmy PROTECH Sp.  z o.o.” w programie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności, projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 
 
 
Z przyjemnością informujemy, że realizujemy projekty współfinansowane w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej  w  ramach Projektu pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
 
1. „Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia do produkcji wyników prac B+R w firmie Protech Sp. z o.o.”
2. „Wprowadzenie innowacyjnej technologii szansą rozwoju firmy PROTECH Sp. z o.o.”
 
 


Pozniżej prezentujemy rozstrzygnięcia przetargów:


1.Prasa krawędziowa CNC:

/materialy/_upload/Rozstrzygniecie_przetargu_prasa_CNC.pdf

2.Szorowarka:

/materialy/_upload/Szorowarka_rozstrzygniecie.pdf


3.Gratowarka:

/materialy/_upload/Gratowarka_rozstrzygniecie.pdf

4.Urządzenie do natryskiwania cieplnego:

/materialy/_upload/stanowisko_do_natryskiwania_cieplnego_-_rozstrzygniecie.pdf

5.Zamiatarka:

/materialy/_upload/Zamiatarka_-_rozstrzygniecie.pdf


6. Automatyczny magazyn do składowania części i materiałów do produkcji:

/materialy/_upload/Automatyczny_magazyn_do_skladowania_czesci_i_materialow_do_produkcji_-_rozstrzygniecie.pdf

7. Giętarka do rur:


/materialy/_upload/Rozstrzygniecie_gietarka.pdf


8. Gratowarka do rur:

/materialy/_upload/Gratowarka_do_rur_rozstrzygniecie.pdf9. Magazyn automatyczny do narzędzi - 1 sztuka:

/materialy/_upload/Magazyn_automatyczny_do_nrzedzi_(dystrybutor)_rozstrzygniecie.pdf
Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt poinformować Państwa, że w dniu 24.11.br. podczas obchodów 10-lecia istnienia Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości nasza firma została wyróżniona i zdobyła nagrodę FIRMY INNOWACYJNEJ. Zaszczytny tytul został przyznany firmie PROTECH Sp. z o.o. za prężne działanie oraz rozwój. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków unijnych na innowacyjne rozwiązania. Nasza firma prowadzi też szeroką działalność badawczą, współpracując z najlepszymi jednostkami naukowymi z Małopolski. Inwestuje też przy tym w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wyposażenie parku maszynowego w najnowocześniejsze urządzenia. Dotychczas udało się nam zrealizować z udziałem dofinanswania z MCP w obecnej perspektywie finansowej aż sześć projektów o wartości ponad 12 mln zł. Dzięki temu wprowadziliśmy na rynek 11 nowych produktów i usług oraz zapewniliśmy nowe miejsca pracy dla wielu mieszkańców Małopolski. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma Protech do tej pory otrzymała wsparcie na cztery projekty, w tym na rozwój badań przemysłowych i prace rozwojowe, rozwój innowacji, specjalistyczne doradztwo czy wcielenie w życie kolejnych prac badawczych.
Nasza firma realizuje obecnie największy projekt dofinansowany ze środków RPO na inwestycje związane z produkcją urządzeń niezbędnych do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu to 6,3 mln zł, a wartość dofinansowania to ponad 2 mln zł.

                                
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Cele projektu
1. Pozyskanie, w formie raportu i prezentacji, odpowiednio opracowanych danych i informacji dotyczących aktualnej struktury organizacyjnej oraz rekomendacji dotyczących zmian optymalizujących jej funkcjonowanie
2. Wspólne wypracowanie przez zarząd i doradców projektu zmienionej struktury organizacyjnej, odpowiadającej na nowe wyzwania stojące przed firma. Projekt ten będzie się składał z dwóch dokumentów:
a. schematu organizacyjnego, wskazującego na wzajemne zależności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich etatyzację
b. regulaminu organizacyjnego, określającego obowiązki, odpowiedzialność i decyzyjność poszczególnych członków zarządu i kierownictwa firmy
3. Opracowanie planu wdrożenia zmian, będącego „mapą drogową” działań wdrożeniowych, które będą niewątpliwie wyzwaniem z uwagi na ich związek z koniecznością reorientacji postaw i zachowań co najmniej części pracowników
4. Przekazanie przez doradców zarządowi i kierownictwu firmy know-how w zakresie diagnozowania
i przekształcania struktur organizacyjnych
 
Planowane efekty
Zmiany w strukturze, wdrożone dzięki usłudze doradczej pozwolą na:
•wzrost efektywności kosztowej dzięki:
•lepszej organizacji pracy
•dopasowaniu etatyzacji komórek organizacyjnych do ich zadań
•lepszemu, szybszemu przepływowi informacji
• skuteczniejszą realizacje celów strategicznych, w tym zwłaszcza kształtowanie zespołu menedżerów i
pracowników
•polepszenie działania systemu rachunkowości zarządczej, a docelowo wprowadzenie pełnego kontrolingu
•zwiększenie poziomu motywacji pracowników, miedzy innymi dzięki jasnym zasadom podziału obowiązków i
odpowiedzialności
 
Wartość projektu:  24 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 18 000,00 PLN
 
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Bonu na innowacje w ramach działania 1.2.3.
Cele projektu: przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, których celem jest poszerzenie know-how firmy w zakresie wprowadzenia innowacyjnej technologii spawania hybrydowego elementów kotłów retortowych. W wyniku realizacji projektu firma wdroży do produkcji nową innowacyjną technologię spawania a także zwiększy swoje możliwości technologiczne w zakresie produkcji nowych produktów. Planowana do wdrożenia technologia pozwoli również na znaczącą optymalizację zużycia surowców, urządzeń i czasu pracy.  
Planowane efekty: opracowanie innowacyjnej technologii spawania hybrydowego (laser + MAG) elementów kotłów retortowych oraz wykonanie analizy technicznej i prawnej w zakresie potencjalnego zgłoszenia patentowanego przedmiotu badań.
Wartość projektu:  120 540,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 88 200,00 PLN


                                           

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Projektu badawczo - rozwojowego przedsiębiorstw w ramach działania 1.2.1.
Cele projektu: Projekt dotyczy realizacji prac badawczo – rozwojowych ukierunkowanych na wdrożenie do produkcji firmy PROTECH innowacji produktowej, w postaci Polowej Brykieciarki Zwijającej. Celem głównym projektu jest przeprowadzenie prac badawczych w zakresie konstrukcji urządzenia i doprowadzenie jej do IX poziomu gotowości technologicznej, czyli poziomu pozwalającego na jej wdrożenie do produkcji i sprzedaży. Produkt, który będzie efektem pracy tej maszyny to wysoko zagęszczony brykiet opałowy tworzony bezpośrednio na polu z niepociętej słomy zbóż. Produkt będący przedmiotem prac badawczych charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem ekonomicznym, ekologicznym i funkcjonalnym. Wraz z linią kotłów grzewczych firmy Protech do efektywnego spalania produkowanych przez tę maszynę brykietów – całość rozwiązania to innowacyjna w skali świata kompletna technologia zbioru i efektywnego spalania słomy.
 
Planowane efekty: wdrożenie do produkcji i sprzedaży zmodernizowanej maszyny polowej służącej brykietowani słomy bezpośrednio na polu
Wartość projektu:  2 045 356,17 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 131 081,51 PLN
                                                 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach dotacji dla MŚP w ramach działania 3.4.4.
Cele projektu: Celem projektu jest rozwój działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji nowych typów kotłów grzewczych na biomasę o najwyższej klasie energetycznej (najmniej szkodliwych dla środowiska). W ramach projektu zakupione zostaną innowacyjne maszyny produkcyjne, które zagwarantują najwyższą jakość wykonania, również bardzo innowacyjnego produktu.
Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie wprowadzenie do produkcji nowych typów kotłów grzewczych na biomasę o najwyższej klasie energetycznej V
Wartość projektu: 6 275 693,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 040 876,00 PLN
                            
                                                                          
Z przyjemnością informujemy, że realizujemy projekty współfinansowane w ramach programów MRPO 2007-2013:
 
 
1. „Komercjalizacja prac B+R prowadzących do wdrożenia nowych technologii, produktów wykorzystujących paliwa odnawialne w firmie Protech sp. z o.o." - Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Działanie 2.2.B


2."Podniesienie konkurencyjności firmy Protech Sp z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych typoszeregów kotłów grzewczych klasy V"
 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
 
 
 
 
 


Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
 
 
Z przyjemnością informujemy, że realizujemy projekty współfinansowane w ramach programów Innowacyjnej Gospodarki:
 
1. „Urządzenie do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika” w programie Pilotaż Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

2. „Zgłoszenie patentu na rynkach zagranicznych dla urządzenia do wytwarzania zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych” w programie 5.4.1  Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności patentowej oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
 
3.  „Wdrożenie  technologii informatycznych do współpracy z partnerami produkcyjnymi i handlowymi firmy PROTECH Sp.  z o.o.” w programie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności, projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 
 
 
Z przyjemnością informujemy, że realizujemy projekty współfinansowane w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej  w  ramach Projektu pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość...” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
 
1. „Zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia do produkcji wyników prac B+R w firmie Protech Sp. z o.o.”
2. „Wprowadzenie innowacyjnej technologii szansą rozwoju firmy PROTECH Sp. z o.o.”
 
 


Pozniżej prezentujemy rozstrzygnięcia przetargów:


1.Ciągnik rolniczy:

/materialy/_upload/Ciagnik_rolniczy_-_rozstrzygniecie.pdf


2.Prasa krawędziowa CNC:

/materialy/_upload/Rozstrzygniecie_przetargu_prasa_CNC.pdf

Już od ponad 20 lat świadczymy usługi najwyższej jakości, stale poszerzając ich zakres o kolejne dziedziny. Zdobyte doświadczenie i doskonała wiedza z zakresu technologii, którymi dysponujemy, stanowią o naszym profesjonalizmie i znaczącej pozycji na rynku usług obróbki blach. Od wielu lat doradzamy naszym Klientom i współpracujemy z nimi, w celu osiągnięcia pożądanej jakości detali. Więcej...
- 4 wycinarki laserowe - urządzenia najnowszej generacji od najlepszych producentów – niemieckie wycinarki marki TRUMPF zapewniające najwyższą jakość - możliwość wykonywania detali o wymiarach 4000x2000 mm - możliwość cięcia stali konstrukcyjnej do #25 mm, stali nierdzewnej #20 mm oraz aluminium #12 mm - szybkie terminowe realizację  Więcej...
undicom.pl
strony www katowice
created by
GB DE RU