Wybierz paliwo do kotła
Aktualności

 

         


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania
i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Cele projektu
Projekt będzie polegał na zakupie usługi badawczo – rozwojowej związanej z opracowaniem rozwiązania technologicznego umożliwiającego ulepszenie oraz dobór warstwy wierzchniej dla nowo projektowanych części maszyn m.in. walcarki, gratowarki oraz paleciarki. Projekt będzie dotyczył zwiększenia trwałości eksploatacyjnej w warunkach obciążenia części maszyn wykonanych z materiałów konwencjonalnych, co umożliwi poszerzenie zakresu ich stosowania w aplikacjach trudnośrodowiskowych w postaci szoków termicznych, agresywnego środowiska korozyjnego, podwyższonej temperatury czy gradientów naprężeń mechanicznych. Ponadto zostanie wykonana analiza techniczna i prawna w zakresie potencjalnego zgłoszenia patentowego przedmiotu badań.
Celem projektu jest:
1. Poszerzenie know-how firmy w zakresie wprowadzenia wytwarzania nowych powłok kluczowych elementów urządzeń produkcyjnych
2. Umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do
potrzeb rynku oraz dywersyfikacja oferty produktowej firmy
3. Dokonanie zgłoszeń patentowych dla produktów będących przedmiotem projektu
 
Planowane efekty
Na skutek przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych otrzymamy gotową technologię wzmocnienia warstwy wrażliwych i szybko zużywających się detali części maszyn poszczególnych maszyn produkcyjnych oraz otrzymamy dobrany materiał proszkowy służący do wytworzenia warstwy wierzchniej lub powłoki metodami spawalniczymi. Ponadto zostanie sporządzenie kompletna analiza techniczna i prawna opisu nowej technologii niezbędnego dokonania zgłoszenia przedmiotu badań do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym.
 
Wartość projektu: 118 248,51 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 67 295,90 PLN

 
 

 

                                
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Cele projektu
1. Pozyskanie, w formie raportu i prezentacji, odpowiednio opracowanych danych i informacji dotyczących aktualnej struktury organizacyjnej oraz rekomendacji dotyczących zmian optymalizujących jej funkcjonowanie
2. Wspólne wypracowanie przez zarząd i doradców projektu zmienionej struktury organizacyjnej, odpowiadającej na nowe wyzwania stojące przed firma. Projekt ten będzie się składał z dwóch dokumentów:
a. schematu organizacyjnego, wskazującego na wzajemne zależności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich etatyzację
b. regulaminu organizacyjnego, określającego obowiązki, odpowiedzialność i decyzyjność poszczególnych członków zarządu i kierownictwa firmy
3. Opracowanie planu wdrożenia zmian, będącego „mapą drogową” działań wdrożeniowych, które będą niewątpliwie wyzwaniem z uwagi na ich związek z koniecznością reorientacji postaw i zachowań co najmniej części pracowników
4. Przekazanie przez doradców zarządowi i kierownictwu firmy know-how w zakresie diagnozowania
i przekształcania struktur organizacyjnych
 
Planowane efekty
Zmiany w strukturze, wdrożone dzięki usłudze doradczej pozwolą na:
•wzrost efektywności kosztowej dzięki:
•lepszej organizacji pracy
•dopasowaniu etatyzacji komórek organizacyjnych do ich zadań
•lepszemu, szybszemu przepływowi informacji
• skuteczniejszą realizacje celów strategicznych, w tym zwłaszcza kształtowanie zespołu menedżerów i
pracowników
•polepszenie działania systemu rachunkowości zarządczej, a docelowo wprowadzenie pełnego kontrolingu
•zwiększenie poziomu motywacji pracowników, miedzy innymi dzięki jasnym zasadom podziału obowiązków i
odpowiedzialności
 
Wartość projektu:  24 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 18 000,00 PLN
 
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Bonu na innowacje w ramach działania 1.2.3.
Cele projektu: przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, których celem jest poszerzenie know-how firmy w zakresie wprowadzenia innowacyjnej technologii spawania hybrydowego elementów kotłów retortowych. W wyniku realizacji projektu firma wdroży do produkcji nową innowacyjną technologię spawania a także zwiększy swoje możliwości technologiczne w zakresie produkcji nowych produktów. Planowana do wdrożenia technologia pozwoli również na znaczącą optymalizację zużycia surowców, urządzeń i czasu pracy.  
Planowane efekty: opracowanie innowacyjnej technologii spawania hybrydowego (laser + MAG) elementów kotłów retortowych oraz wykonanie analizy technicznej i prawnej w zakresie potencjalnego zgłoszenia patentowanego przedmiotu badań.
Wartość projektu:  120 540,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 88 200,00 PLN


                                           

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Projektu badawczo - rozwojowego przedsiębiorstw w ramach działania 1.2.1.
Cele projektu: Projekt dotyczy realizacji prac badawczo – rozwojowych ukierunkowanych na wdrożenie do produkcji firmy PROTECH innowacji produktowej, w postaci Polowej Brykieciarki Zwijającej. Celem głównym projektu jest przeprowadzenie prac badawczych w zakresie konstrukcji urządzenia i doprowadzenie jej do IX poziomu gotowości technologicznej, czyli poziomu pozwalającego na jej wdrożenie do produkcji i sprzedaży. Produkt, który będzie efektem pracy tej maszyny to wysoko zagęszczony brykiet opałowy tworzony bezpośrednio na polu z niepociętej słomy zbóż. Produkt będący przedmiotem prac badawczych charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem ekonomicznym, ekologicznym i funkcjonalnym. Wraz z linią kotłów grzewczych firmy Protech do efektywnego spalania produkowanych przez tę maszynę brykietów – całość rozwiązania to innowacyjna w skali świata kompletna technologia zbioru i efektywnego spalania słomy.
 
Planowane efekty: wdrożenie do produkcji i sprzedaży zmodernizowanej maszyny polowej służącej brykietowani słomy bezpośrednio na polu
Wartość projektu:  2 045 356,17 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 131 081,51 PLN
                                                 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach dotacji dla MŚP w ramach działania 3.4.4.
Cele projektu: Celem projektu jest rozwój działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji nowych typów kotłów grzewczych na biomasę o najwyższej klasie energetycznej (najmniej szkodliwych dla środowiska). W ramach projektu zakupione zostaną innowacyjne maszyny produkcyjne, które zagwarantują najwyższą jakość wykonania, również bardzo innowacyjnego produktu.
Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie wprowadzenie do produkcji nowych typów kotłów grzewczych na biomasę o najwyższej klasie energetycznej V
Wartość projektu: 6 275 693,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 040 876,00 PLN
                            
                                                                          
Z przyjemnością informujemy, że realizujemy projekty współfinansowane w ramach programów MRPO 2007-2013:
 

"Podniesienie konkurencyjności firmy Protech Sp z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych typoszeregów kotłów grzewczych klasy V"
 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
 
 
 
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
 
 
Z przyjemnością informujemy, że realizujemy projekty współfinansowane w ramach programów Innowacyjnej Gospodarki:
 
 „Zgłoszenie patentu na rynkach zagranicznych dla urządzenia do wytwarzania zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych” w programie 5.4.1  Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności patentowej oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 

 

 

Już od ponad 20 lat świadczymy usługi najwyższej jakości, stale poszerzając ich zakres o kolejne dziedziny. Zdobyte doświadczenie i doskonała wiedza z zakresu technologii, którymi dysponujemy, stanowią o naszym profesjonalizmie i znaczącej pozycji na rynku usług obróbki blach. Od wielu lat doradzamy naszym Klientom i współpracujemy z nimi, w celu osiągnięcia pożądanej jakości detali. Więcej...
- 4 wycinarki laserowe - urządzenia najnowszej generacji od najlepszych producentów – niemieckie wycinarki marki TRUMPF zapewniające najwyższą jakość - możliwość wykonywania detali o wymiarach 4000x2000 mm - możliwość cięcia stali konstrukcyjnej do #25 mm, stali nierdzewnej #20 mm oraz aluminium #12 mm - szybkie terminowe realizację  Więcej...
undicom.pl
strony www katowice
created by
GB DE RU