Wybierz paliwo do kotła
Aktualności

Poniżej przedstawiamy informacje odnośnie przetargu na wykonanie modernizacji oświetlenia zakładu wraz z montażem i demontażem istniejących opraw oświetleniowych:
 

/materialy/_upload/przetarg/zapytanie_ofertowe_wykonanie_modernizacji_oswietlenia_zakladu.pdfZałączniki:

/materialy/_upload/przetarg/wzor_ofertyoswiadczenietabela.pdf

 

Zachęcamy do zapoznania się z filmem promującym firmę PROTECH:
 Poniżej przedstawiamy informacje odnośnie przetargu na zakup usługi w zakresie badań przemysłowych dotyczących robotyzacji procesów spawania hybrydowego, śrutowania i transportu autonomicznego

/materialy/_upload/zapytanie_ofertowe_zakup_uslugi_w_zakresie_badan_przemyslowych.pdf


 

Załączniki:

/materialy/_upload/wzor_oferty_zakup_uslugi_w_zakresie_badan_przemyslowych.doc

/materialy/_upload/tabela_dane_dot.doc

/materialy/_upload/oswiadczenie_o_braku_powiazan_-zakup_uslugi_w_zakresie_badan_przemyslowych.doc
 

/materialy/_upload/Wzor_oferty_calosc.doc
 

rozstrzygnięcie przetargu

/materialy/_upload/Zapytania/UB/zakup_na_usluge_badan_przemyslowych_-_roztrzygniecie.pdf


 


 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.
Cele projektu
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji produktowych będących wynikiem badań. Cel ten pozwoli jednocześnie na osiągnięcie następujących celów szczegółowych projektu:
1). Wdrożenie innowacji produktowych w postaci: gratowarki, zwijarki blach, automatycznego magazynu palet, znacząco ulepszonej konstrukcji naczepy o obniżonej masie oraz nowych zasobników do kotłów peletowych, w wyniku przeprowadzonych prac B+R,
2). Zwiększenie powierzchni produkcyjnej, co umożliwi wdrażanie nowych produktów, zwiększanie wydajności
produkcyjnej, a tym samym rozwój firmy,
3) Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką powtarzalność procesu produkcyjnego,
4) Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia surowców, zużycia narzędzi i czasu pracy),
5) Skrócenie czasu realizacji zamówień w wyniku automatyzacji produkcji oraz braku konieczności zleceń zewnętrznych,
6) Zapewnienie dobrego poziomu bezpieczeństwa pracy,
7) Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska,
8) Umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku,
9) Utworzenie nowych stanowisk pracy i wyposażenie ich w nowoczesne, ergonomiczne oraz ekonomiczne urządzenia produkcyjne.
 
Planowane efekty
Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników badań firmy PROTECH i wdrożenie do oferty innowacji produktowych. W tym celu niezbędne jest wykonanie inwestycji polegającej na poszerzeniu powierzchni produkcyjnej oraz poszerzeniu parku maszynowego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków technicznych do produkcji nowych produktów, a także odpowiedniej wydajności i jakości procesu produkcyjnego.
Innowacje produktowe będące przedmiotem wdrożenia:
1.innowacyjne urządzenia produkcyjne w postaci gratowarki, zwijarki do blach i magazynu palet
2.innowacyjna konstrukcja zasobnika na biomasę drzewną zasilającego kotły peletowe o małych mocach
3.konstrukcja zestawu przestrzennego naczepy ciężarowej o obniżonej masie
Projektowana inwestycja jest niezbędna z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej powierzchni produkcyjnej, zapewnienia możliwości technicznych niezbędnych do wdrożenia nowych produktów, optymalizacji kosztów produkcji oraz konieczności zagwarantowania niezbędnej jakości i wydajności produkcyjnej oraz elastyczności w dostosowywaniu się do rozwoju rynku oraz potrzeb klientów. Zakup planowanych środków trwałych pozwoli na sprawne i efektywne wdrożenie innowacji produktowych do produkcji, bez zakłócania płynności aktualnego procesu produkcyjnego. Realizacja projektu wpłyną na zapewnienie warunków rozwoju dla firmy w długofalowej perspektywie czasowej.
 
Wartość projektu: 26 821 268,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 8 722 363,60 PLNW ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Cele projektu
1. Pozyskanie, w formie raportu i prezentacji, odpowiednio opracowanych danych i informacji dotyczących aktualnej struktury organizacyjnej oraz rekomendacji dotyczących zmian optymalizujących jej funkcjonowanie
2. Wspólne wypracowanie przez zarząd i doradców projektu zmienionej struktury organizacyjnej, odpowiadającej na nowe wyzwania stojące przed firma. Projekt ten będzie się składał z dwóch dokumentów:
a. schematu organizacyjnego, wskazującego na wzajemne zależności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich etatyzację
b. regulaminu organizacyjnego, określającego obowiązki, odpowiedzialność i decyzyjność poszczególnych członków zarządu i kierownictwa firmy
3. Opracowanie planu wdrożenia zmian, będącego „mapą drogową” działań wdrożeniowych, które będą niewątpliwie wyzwaniem z uwagi na ich związek z koniecznością reorientacji postaw i zachowań co najmniej części pracowników
4. Przekazanie przez doradców zarządowi i kierownictwu firmy know-how w zakresie diagnozowania
i przekształcania struktur organizacyjnych
 
Planowane efekty
Zmiany w strukturze, wdrożone dzięki usłudze doradczej pozwolą na:
•wzrost efektywności kosztowej dzięki:
•lepszej organizacji pracy
•dopasowaniu etatyzacji komórek organizacyjnych do ich zadań
•lepszemu, szybszemu przepływowi informacji
• skuteczniejszą realizacje celów strategicznych, w tym zwłaszcza kształtowanie zespołu menedżerów i
pracowników
•polepszenie działania systemu rachunkowości zarządczej, a docelowo wprowadzenie pełnego kontrolingu
•zwiększenie poziomu motywacji pracowników, miedzy innymi dzięki jasnym zasadom podziału obowiązków i
odpowiedzialności
 
Wartość projektu:  24 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 18 000,00 PLNW ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania
i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Cele projektu
Projekt będzie polegał na zakupie usługi badawczo – rozwojowej związanej z opracowaniem rozwiązania technologicznego umożliwiającego ulepszenie oraz dobór warstwy wierzchniej dla nowo projektowanych części maszyn m.in. walcarki, gratowarki oraz paleciarki. Projekt będzie dotyczył zwiększenia trwałości eksploatacyjnej w warunkach obciążenia części maszyn wykonanych z materiałów konwencjonalnych, co umożliwi poszerzenie zakresu ich stosowania w aplikacjach trudnośrodowiskowych w postaci szoków termicznych, agresywnego środowiska korozyjnego, podwyższonej temperatury czy gradientów naprężeń mechanicznych. Ponadto zostanie wykonana analiza techniczna i prawna w zakresie potencjalnego zgłoszenia patentowego przedmiotu badań.
Celem projektu jest:
1. Poszerzenie know-how firmy w zakresie wprowadzenia wytwarzania nowych powłok kluczowych elementów urządzeń produkcyjnych
2. Umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do
potrzeb rynku oraz dywersyfikacja oferty produktowej firmy
3. Dokonanie zgłoszeń patentowych dla produktów będących przedmiotem projektu
 
Planowane efekty
Na skutek przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych otrzymamy gotową technologię wzmocnienia warstwy wrażliwych i szybko zużywających się detali części maszyn poszczególnych maszyn produkcyjnych oraz otrzymamy dobrany materiał proszkowy służący do wytworzenia warstwy wierzchniej lub powłoki metodami spawalniczymi. Ponadto zostanie sporządzenie kompletna analiza techniczna i prawna opisu nowej technologii niezbędnego dokonania zgłoszenia przedmiotu badań do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym.
 
Wartość projektu: 118 248,51 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 67 295,90 PLN
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Projektu badawczo - rozwojowego przedsiębiorstw w ramach działania 1.2.1.
Cele projektu: Projekt dotyczy realizacji prac badawczo – rozwojowych ukierunkowanych na wdrożenie do produkcji firmy PROTECH innowacji produktowej, w postaci Polowej Brykieciarki Zwijającej. Celem głównym projektu jest przeprowadzenie prac badawczych w zakresie konstrukcji urządzenia i doprowadzenie jej do IX poziomu gotowości technologicznej, czyli poziomu pozwalającego na jej wdrożenie do produkcji i sprzedaży. Produkt, który będzie efektem pracy tej maszyny to wysoko zagęszczony brykiet opałowy tworzony bezpośrednio na polu z niepociętej słomy zbóż. Produkt będący przedmiotem prac badawczych charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem ekonomicznym, ekologicznym i funkcjonalnym. Wraz z linią kotłów grzewczych firmy Protech do efektywnego spalania produkowanych przez tę maszynę brykietów – całość rozwiązania to innowacyjna w skali świata kompletna technologia zbioru i efektywnego spalania słomy.
 
Planowane efekty: wdrożenie do produkcji i sprzedaży zmodernizowanej maszyny polowej służącej brykietowani słomy bezpośrednio na polu
Wartość projektu:  2 045 356,17 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 131 081,51 PLN
 
 


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania
i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Cele projektu: Przedmiotem badań będzie zdobycie nowej wiedzy oraz opracowanie nowych produktów
w postaci następujących urządzeń:
- Urządzenie do zwijania blach
Analiza stanu obciążenia dla wybranych schematów układu walców zwijarki. Ocena wpływu podparcia walców
na przebieg procesu gięcia. Opracowanie koncepcji zwiększenia sztywności konstrukcji. Wskazanie rozwiązań
prowadzących do rozszerzenia asortymentu produkcji, w szczególności o elementy o kształcie stożkowym.
- Urządzenie do składowania europalet.
Opracowanie zmodernizowanej konstrukcji i sterowania urządzenia poprzez. Poprawę technologiczności rozwiązań węzłów konstrukcji. Dostosowanie urządzenia do pracy w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie wózków widłowych. Wprowadzenie zdalnej kontroli i sterowania dla urządzenia
- Urządzenie do gratowania krawędzi elementów ciętych
Wpływ technologii cięcia na stan krawędzi. Analiza wpływu sposobu i parametrów gratowania na wydajność
i efekty procesu. Analiza możliwych schematów podparcia elementów gratowanych. Opracowanie koncepcji
urządzenia z obustronnym gratowaniem
 
Ponadto w ramach usługi ma zostać wykonana usługa w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowe na efekty prac rozwojowych dla w/w rozwiązań
 
Planowane efekty: umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku oraz dywersyfikacja oferty produktowej firmy, dokonanie zgłoszeń patentowych dla produktów będących przedmiotem projektu; docelowe wdrożenie do oferty firmy produktów będących przedmiotem projektu.
 
Wartość projektu:  120 294,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 78 240,00 PLN
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 3.4.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.4. A Dotacje dla MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Cele projektu
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kotłów. Cel ten pozwoli jednocześnie na osiągnięcie następujących celów szczegółowych projektu:
1) Wdrożenie nowej innowacyjnej technologii spawania hybrydowego HLAW, objętej dwoma zgłoszeniami patentowymi, w wyniku przeprowadzonych prac B+R,
2) Wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji produktu w postaci typoszeregu kotłów retortowych klasy V z nanoszonymi powłokami na ślimaki w wyniku przeprowadzonych prac B+R,
3) Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką powtarzalność procesu produkcyjnego,
4) Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia surowców, zużycia narzędzi i czasu pracy),
5) Skrócenie czasu realizacji zamówień w wyniku automatyzacji produkcji oraz braku konieczności zleceń zewnętrznych,
6) Zapewnienie dobrego poziomu bezpieczeństwa pracy,
7) Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska,
8) Umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku,
9) Utworzenie nowych stanowisk pracy i wyposażenie ich w nowoczesne, ergonomiczne oraz ekonomiczne urządzenia produkcyjne.
 
Planowane efekty
Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez:
1. Zwiększenie poziomu doinwestowania PROTECH Sp. z o.o.,
2. Zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa,
3. Pozyskanie nowych rynków zbytu,
4. Zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa.
Przeprowadzenie inwestycji wpłynie na usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcji, podniesienie jakości wyrobów, obniżenie kosztów jednostkowych, skrócenie terminów realizacji zamówienia, usprawnienie obsługi klienta.
Realizacja projektu przyczyni się także do realizacji celów jakościowych takich jak:
- poprawa wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa inwestującego w ekologiczne technologie,
- poprawa konkurencyjności produktów oferowanych przez firmę, które dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie wytwórcze będą charakteryzowały się najwyższymi parametrami technicznymi,
- podjęcia przez firmę dalszych inwestycji mających na celu poszerzenie oferty produktowej,
- wzmocnienie potencjału produkcyjnego firmy w dłuższej perspektywie czasu
 
Wartość projektu: 16 532 700,17 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 305 801,60  PLNW ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 3.4.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.4. B Dotacje dla MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Cele projektu
Przedmiotowy projekt polega na rozwoju działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji nowych typów kotłów grzewczych na biomasę o najwyższej klasie energetycznej lub wymienników do tych kotłów (najmniej szkodliwych dla środowiska) oraz produkcji kluczowych elementów dla wiatraków. W ramach projektu zakupione zostaną innowacyjne maszyny produkcyjne, które zagwarantują najwyższą jakość wykonania, również bardzo innowacyjnego produktu.
Realizacja projektu przyczyni się więc do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa, ale również całego regionu naszego kraju.
Projekt ma podnieść poziom konkurencyjności firmy poprzez:
1.Poszerzenie oferty produktowej,
2.Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką sprawnością oraz wydajnością produkcyjną, zapewniające powtarzalność procesu produkcyjnego z zachowaniem wysokiej jakości produktów,
3.Zapewnienie krótkiego czasu realizacji zamówień,
4.Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia surowców, zużycia narzędzi i czasu pracy),
5.Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia z zakresu BHP, gwarantujące bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pracy,
6.Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska,
7.Umożliwienie wprowadzania innowacji produktowych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku,
8.Zapewnienie odpowiedniego poziomu wydajności produkcji w związku z poszerzeniem oferty produktowej.
 
Planowane efekty
Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez:
1.Zwiększenie poziomu doinwestowania zakładu,
2.Zwiększenie poziomu produkcji przedsiębiorstwa,
3.Zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne,
4.Pozyskanie nowych rynków zbytu,
5.Zwiększenie poziomu sprzedaży oraz obrotów przedsiębiorstwa.
Przeprowadzenie niniejszego projektu wpłynie na rozwój działalności produkcyjnej, zapewnienie wysokiej jakości i wydajności procesu produkcyjnego, w szczególności w aspekcie wdrożenia innowacji produktowych oraz pozyskaniem nowych rynków zbytu. Zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa nastąpi poprzez zwiększenie poziomu doinwestowania firmy PROTECH, podniesienie innowacyjności, a także zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa.
Realizacja projektu warunkuje uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej zarówno przedsiębiorstwa jak i samego regionu. W szerszej perspektywie podniesienie konkurencyjności firmy PROTECH przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu. Poprzez dystrybucję nowych innowacyjnych produktów również klienci firmy PROTECH będą podnosić swoją konkurencyjność i innowacyjność, poszerzając swoją ofertę produktową o nowoczesne urządzenia grzewcze.

Wartość projektu: 9 018 360,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 299 400,00 PLN
 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Cele projektu
Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczo – rozwojowej w firmie PROTECH, poprzez zakup wyposażenia badawczego niezbędnego do realizacji badań w obszarze zarówno innowacji produktowych (maszyny produkcyjne, polowa brykieciarka zwijająca, kotły ecodesign, automotive), jak i procesowych (robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych).
Rozwój Działu B+R będzie miało kluczowe znaczenie dla realizacji strategii rozwojowej firmy, w aspekcie podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności firmy, a także jej oferty produktowej. Wymogi współczesnego rynku wskazują na to, że brak podejmowania inwestycji w kierunku prowadzenia działalności badawczej i innowacyjnej, mogłoby przyczynić się do znaczącego osłabienia pozycji firmy na rynku. Podejmując niniejszą inwestycję firma pragnie w ramach swojej struktury stworzyć nowoczesną infrastrukturę B+R poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologie, która będzie służyć tworzeniu innowacyjnych produktów i procesów produkcyjnych.
Planowane efekty
Podstawowym efektem realizacji projektu będzie wyposażenie firmy w nowoczesne urządzenia i oprogramowanie badawcze, które zostało precyzyjnie wyselekcjonowane w bezpośrednim nawiązaniu do prac badawczych określonych w Agendzie Badawczej. Dział B+R zostanie wyposażony w sprzęt i urządzenia charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość efektów prowadzonych działań badawczych. Utworzone zostaną nowe stanowiska pracy w Dziale B+R i zapewnione zostaną odpowiednie, komfortowe i bezpieczne warunków dla prowadzenia prac badawczo – rozwojowych. Firma stworzy dzięki temu optymalne warunki dla wdrażania innowacji produktowych i procesowych w firmie, zapewnieni możliwość elastycznej reakcji firmy na potrzeby rynku i tendencje branżowe oraz wpłynie na optymalizację ekonomii produkcji oraz całej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 
Wartość projektu: 2 354 281,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 861 322,50 PLN


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania
i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Cele projektu:
Prace badawcze będą miały na celu zaprojektowanie procesu spawania hybrydowego z zastosowaniem indywidualnych rozwiązań w zakresie optyki, geometrii dla spawania kotłów retortowych, tak aby zagwarantować wysoką szczelność, wytrzymałość oraz trwałość połączeń spawanych. Innowacyjność wdrażanej technologii zapewni nowe opracowane dla nas rozwiązania technologiczne spawania hybrydowego
(zgłoszonego do patentu) w tym przede wszystkim dobór zalecanych parametrów technologicznych spawania,
opracowanie głowicy spawającej i jej optyki dobranej do naszej produkcji. Firma uzyska pełną dokumentację w zakresie doboru urządzeń potrzebnych do zrealizowania w pełni opatentowanej technologii spawania hybrydowego elementów kotłów retortowych. Wytyczne w zakresie procesu produkcyjnego mają zapewnić optymalny i oszczędny proces produkcyjny, tak aby zapewnić jak najwyższą wydajność i efektywność tego procesu. Ponadto w ramach usługi ma zostać wykonana usługa w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowe na efekty prac rozwojowych dla w/w rozwiązań
 
Planowane efekty: umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku oraz dywersyfikacja oferty produktowej firmy, dokonanie zgłoszeń patentowych dla produktów będących przedmiotem projektu;
 
Wartość projektu:  120 540,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 88 200,00 PLN


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PROTECH Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4. Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałania 3.4.4. Dotacje dla MŚP Typ projektów B Inwestycje MŚP - produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.
Cele projektu:
Przedmiotowa inwestycja wynika z konieczności rozwoju firmy poprzez uzupełnienie i poszerzenia parku maszynowego firmy, w celu osiągnięcia właściwego poziomu wydajności procesu produkcyjnego umożliwiającego wdrożenie nowych produktów. Projektowana inwestycja jest niezbędna z punktu widzenia optymalizacji kosztów produkcji, zwiększenia wydajności procesu produkcyjnego oraz konieczności zdobycia elastyczności w dostosowywaniu się do rozwoju rynku kotlarskiego oraz potrzeb klientów. Firma nasza produkuje obecnie około 5000 kotłów rocznie. W założeniach na lata 2017-2019 mamy produkcję kotłów na pellet w ilości ponad tysiąca sztuk rocznie. Posiadając szeroki park maszynowy tak nie jesteśmy dziś w stanie podołać wszytki zamówieniom i popytowi na rynku. Dlatego aby zwiększyć swoje moce produkcyjne potrzebujemy zakupić nowe maszyny produkcyjne do wdrażanych nowych kotłów na biomasę. Firma Protech
w ramach przedmiotowego projektu przewiduje wdrożenie do swojej oferty V klasy kotłów gdzie paliwem będzie biomasa (pellet). Kotły te powstały na skutek prowadzonych prac B+R (badawczo rozwojowych wraz jednostkami naukową z dwóch krajów w ramach międzynarodowego programu badawczego). Nowe kotły wymagają nowych technologii obróbczych, a  także zwiększenia wydajności produkcyjnej. Obok firmy Protech, tylko trzy firmy w Polsce aktualnie produkują kotły klasy V na paliwa biomasę. Dane z IChPW w Zabrzu. Firma Protech aktualnie przeprowadziła badania, które doprowadziły do osiągnięcia parametrów technicznych właściwych dla klasy V.
 
Planowane efekty:
Projekt ma podnieść poziom konkurencyjności firmy poprzez:
1. Poszerzenie oferty produktowej,
2. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką sprawnością oraz wydajnością produkcyjną, zapewniające powtarzalność procesu produkcyjnego z zachowaniem wysokiej jakości produktów,
3. Skrócenie czasu realizacji zamówień,
4. Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia surowców, zużycia narzędzi i czasu pracy),
5. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia z zakresu BHP, gwarantujące bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pracy,
6. Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska,
7. Umożliwienie wprowadzania innowacji produktowych i technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku,
8. Utworzenie nowych stanowisk pracy i wyposażenie ich w nowoczesne, ergonomiczne oraz ekonomiczne urządzenia produkcyjne,
9. Zwiększenie wydajności produkcji.
Wzmocnienie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa nastąpi poprzez
1. Zwiększenie poziomu doinwestowania zakładu,
2. Zwiększenie poziomu produkcji przedsiębiorstwa,
3. Zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne,
4. Pozyskanie nowych rynków zbytu,
5. Zwiększenie poziomu sprzedaży oraz obrotów przedsiębiorstwa.
 
Przeprowadzenie niniejszego projektu wpłynie na rozwój działalności produkcyjnej, zapewnienie wysokiej jakości i wydajności procesu produkcyjnego, w szczególności w aspekcie wdrożenia innowacji produktowej oraz możliwość zatrudnienia nowych osób. Zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa nastąpi poprzez zwiększanie poziomu doinwestowania firmy Protech, powiększenie nowych rynków zbytu, a także zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa. Realizacja projektu warunkuje uzyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej zarówno przedsiębiorstwa jak i samego regionu. W szerszej perspektywie podniesienie konkurencyjności firmy Protech przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej całego regionu. Poprzez dystrybucję nowych innowacyjnych produktów również klienci firmy Protech będą podnosić swoją konkurencyjność i innowacyjność, poszerzając swoją ofertę produktową o nowoczesne urządzenia grzewcze. Tak znacząca inwestycja firmy Protech stanie się swoistym kołem zamachowym rozwoju regionalnego w branży kotlarskiej
 
Wartość projektu:  6 275 693,70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 040 876,00 PLN

 
Już od ponad 20 lat świadczymy usługi najwyższej jakości, stale poszerzając ich zakres o kolejne dziedziny. Zdobyte doświadczenie i doskonała wiedza z zakresu technologii, którymi dysponujemy, stanowią o naszym profesjonalizmie i znaczącej pozycji na rynku usług obróbki blach. Od wielu lat doradzamy naszym Klientom i współpracujemy z nimi, w celu osiągnięcia pożądanej jakości detali. Więcej...
- 4 wycinarki laserowe - urządzenia najnowszej generacji od najlepszych producentów – niemieckie wycinarki marki TRUMPF zapewniające najwyższą jakość - możliwość wykonywania detali o wymiarach 4000x2000 mm - możliwość cięcia stali konstrukcyjnej do #25 mm, stali nierdzewnej #20 mm oraz aluminium #12 mm - szybkie terminowe realizację  Więcej...
undicom.pl
strony www katowice
created by
GB DE RU